Навчально-методична робота

Напрями діяльності

Інститут історії, права та міжнародних відносин – це високий рівень педагогічно-гуманітарної підготовки, яка передбачає широку обізнаність про світову історію та історію України, право, дипломатичний  протокол та етикет.

На факультеті розроблено та впроваджено програму підготовки фахівців, що відповідає вимогам сучасної вищої освіти в Україні. Випускники отримують дипломи бакалавра та магістра відповідно до кваліфікації.

Навчально-методична робота регламентована наступною документальною базою:

Підготовка бакалаврів здійснюється за ОПП:

 • 014 Середня освіта (Історія)
 • 032 Історія та археологія
 • 081 Право
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Підготовка магістрів здійснюється за ОПП:

 • 014 Середня освіта (Історія)

Освітньо-професійні програми враховують вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Цілі ОПП: фундаментальна теоретична і практична підготовка майбутніх учителів та викладачів історії, правознавства, суспільних дисциплін для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького й інноваційного характеру в галузі історії, педагогіки та методики середньої та вищої освіти. Мета навчання: формування у випускників загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів та викладачів для успішного здійснення професійної діяльності та проведення наукового дослідження.

Важливість освітніх програм полягає в забезпеченні підготовки професіоналів відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016».., у формуванні інтегральної, загальних та фахових компетентностей, необхідних майбутнім викладачам та учителям для успішного складних професійних завдань у галузі історичної освіти з урахуванням вимог Концепції нової української школи, Концепції розвитку педагогічної освіти, упровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у професійній діяльності та проведення наукового дослідження,  а також спеціалістам в галузі права та міжнародних відносин.

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії педагогічного університету (статуту) щодо забезпечення якісної фундаментальної наукової та професійно-прикладної підготовки висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників у північно-східному регіоні України.

Сучасні теоретичні засади (достатні для формування предметних компетентностей), концепції особистістно орієнтогваного, компетентнісного, діяльнісного, проблемного та індивідуалізованого підходу до викладання фахових дисциплін; методики викладання історії, права; компетентнісно спрямовані методи, методичні прийоми, форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Методи, методики та технології: індукція, дедукція, аналіз, синтез – для всіх фахових дисциплін; описовий, порівняльно-історичний, історико-генетичний, структурний методи – для історичних дисциплін; освітні технології та методики формування загальних і професійних (фахових) компетентностей, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досліду, проведення освітніх вимірювань, ефективних способів взаємодії учасників освітнього процесу.

Інструменти та обладнання: технічні засоби навчання, друковані та інтернет-джерела інформації, необхідні в освітньому процесі; використання бази загальноосвітніх закладів, закладів вищої освіти для проведення практик.

Форми навчання: аудиторні (лекційні, у т.ч. мультимедійні, інтерактивні, практичні, семінарські заняття, тренінги), позааудиторні (індивідуальні, консультації, диспути, дискусії, «круглі столи», ділові ігри, написання та захист кваліфікаційних робіт, виробнича педагогічна практика в закладах освіти, науково-дослідна робота), самостійна робота, індивідуальна робота.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ЄКТС та національною шкалою оцінювання відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів у ЄКТС в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховуються інтереси та пропозиції стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти.

Склад проектної групи освітньо-професійних програм, професорсько-викладацький склад, залучений до викладання навчальних дисциплін за спеціальністями, відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на всіх рівнях вищої освіти.

Оволодівши спеціальностями, випускники можуть працювати:

 • Викладачами історії, правознавства, суспільних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 • фахівцями в архівах, музеях, наукових установах, археологічних та етнографічних експедиціях;
 • в органах державної влади, правоохоронних та судових органах;
 • у ЗМІ та громадських організаціях;
 • у туристичній сфері, видавничій справі;
 • у представництвах українських інституцій за кордоном та міжнародних організаціях.

Викладачі факультету беруть участь у роботі по підвищенню кваліфікації та професійної підготовки. Традиційними є такі форми роботи, як семінари-тренінги, науково-практичні конференції, упровадження наукових розробок викладачів у практичну діяльність учителів шкіл.

Викладачі постійно проходять стажування в різних вищих навчальних закладах України та за кордоном, зокрема д.і.н., проф. Сокирська В.В. пройшла стажування в 2018 р.  в Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща); в 2018 р. – стажування в Единбургському університеті (Велика Британія); к.пед.н., доц. Іваній О.М. (Республіка Польща, 2019, 2020), д.ю.н., доц. Кучук А.М. (Болгарія, 2019) та інших країнах.

Меню