Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

Робочі програми кафедри

Про кафедру

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін була створена 1 вересня 2015 р. шляхом об’єднання кафедри всесвітньої історії та кафедри методики викладання суспільних дисциплін та є правонаступником двох кафедр. Відтоді її колектив формувався поступово, модифікуючись і зазнаючи реформування у контексті сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів та вимог й принципів Болонського процесу. Робота кафедри підпорядковувається основним тенденціям та новітнім умовам розвитку загальної історичної освіти.

Життєтворчість кафедри – це тривала історія становлення й розвитку історичних, методичних наукових шкіл, це унікальний професорсько-викладацький колектив, це тисячі випускників, які є інтелектуальною елітою Української держави – талановитими викладачами історії та правознавства, видатними науковцями, фахівцями в архівах, музеях, наукових установах, археологічних та етнографічних експедиціях, в органах державної влади, у ЗМІ та громадських організаціях, туристичній сфері, у представництвах українських інституцій за кордоном та міжнародних організаціях.

Першочергове завдання кафедри в університеті – якісна фахова підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Історія), 291 Міжнародні відносини, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами.

На кафедрі працюють 8 викладачів, з них 1 професор, 5 доцентів, 2 старших викладача, які є авторами наукових монографій, підручників та навчальних посібників. Усі викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування у провідних навчальних закладах України та Європи, виконують міжнародні та грантові проєкти.

Науково-методичним підрозділом кафедри є Ресурсний центр професійного розвитку вчителя історії та громадянської освіти, що здійснює фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітню роботу (створено 1 березня 2021 р.).

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін виступає ініціатором проведення конференцій: Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми всесвітньої історії: сучасний дискурс», Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: Україна і світ в умовах воєнних викликів», «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи», Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Краєзнавчі музеї Сумщини – центри збереження і використання історико-культурної спадщини».

Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри відповідає профілю підготовки фахівців із всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, тому наукова діяльність кафедри справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу та підвищення якості підготовки фахівців спеціальності «Історія», «Міжнародні відносини», «Історія та археологія», «Філософія».

Тема науково-дослідної роботи кафедри на 2023-2025 н.р.: «Актуальні проблеми всесвітньої історії та міжнародних відносин у вимірах реалій минулого та сьогодення» (державний реєстраційний номер 0123U100324)

На кафедрі велика увага приділяється організації науково-дослідної роботи студентів. При кафедрі функціонують наукові проблемні студентські групи та гуртки («Культура західноєвропейського Середньовіччя», керівник – к.п.н, доцент Моцак С.І., «Феномен культури у стародавньому світі», керівник – к.і.н., старший викл. Жуков О.В., «Актуальні проблеми методики навчання суспільних дисциплін», керівник – к.п.н, доцент Моцак С.І., проблемна група «Рубікон», керівник – к.і.н., старший викладач Михтуненко В.В.).

Кафедра співпрацює із закладами освіти різних рівнів, науковими та музейними установами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

Склад кафедри

Моцак Світлана Іванівна

Завідувач кафедри

Моцак Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Сокирська Владилена Володимирівна

Сокирська Владилена Володимирівна

доктор історичних наук, професор

 

ДЕТАЛЬНІШЕ
Горобець Ігор Володимирович

Горобець Ігор Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Горобець Ігор Володимирович

Подрєз Юлія Вікторівна

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Снегірьов Ігор Олександрович

Снегірьов Ігор Олександрович

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Жуков Олександр Володимирович

Жуков Олександр Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ

Крупеня Ірина Миколаївна

кандидат політичних наук, старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Михтуненко Вікторія Вікторівна

Михтуненко Вікторія Вікторівна

кандидат історичних наук,
старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Гаврильченко Римма Закіріївна

Гаврильченко Римма Закіріївна

старший лаборант

У 1992 році закінчила історичний факультет СДПІ імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія».

 

Контакти

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін
Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин
СумДПУ імені А.С. Макаренка

вул. Роменська 87, ауд. 435
40002, Сумська обл., м. Суми
Електронна пошта: vsesvit@sspu.edu.ua

Меню